Historie

De huidige voetbalclub Kalfort Daghet is ontstaan uit een fusie in 1999 van de vroegere clubs Kalfort Sportif en SK Daghet.

Geschiedenis Kalfort Sportif

Kalfort Sportif werd opgericht op 1 september 1957. Oprichters waren : Cloostermans Evarist, Kerremans Jozef, Kerremans Filip, De Pauw Pierre, Daems Henri, De Cré Armand, Roosemont Jozef en Hofmans Henri. Van deze oprichters is enkel nog Jozef (Jos) Kerremans nu nog actief in onze club. Huidig bestuurslid Ludo Daelemans is vanaf 1959 ook een grote stimulerende kracht geweest die bijgedragen heeft tot de groei van de club.Kalfort Sportif is begonnen op een pleintje op het huidige Chiroterrein in de Van Kerckhoven-straat. Vanaf december 1958 is Kalfort gaan spelen op een terrein van Schaliënhoeve, waar nu Haverblok is. In het seizoen 1958-1959 is Kalfort voor het eerst in een officiële competitie begonnen, nl. het verbond van Verbrande Brug te Vilvoorde, waar zij al onmiddellijk kampioen werden in een reeks van 13 ploegen.

Voor het seizoen 1960-1961 werd er gestart in de Koninklijke Belgische Liefhebbers-voetbalbond. Vanaf 1960 werd een terrein gehuurd achter Vertongen in de Schipstraat (nu Fabiolapark). Zand en slijk was hier het natuurlijk milieu waarin de voetballers moesten aantreden. Sinds 1963 speelde Kalfort Sportif onafgebroken in de Koninklijke Katholieke Sport-federatie van België (ondertussen is de naam van dit verbond omgevormd tot Koninklijke Vlaamse Voetbalbond).

In september 1967 kreeg men dan van de gemeente een plein in de Lichterstraat (achter de put van het vroegere Tomado, nu Alcon-Couvreur). In 1973 zorgde de gemeente voor een goed veld met moderne accomodaties in het centrum van Kalfort, nl. in de Van Kerckhovenstraat, waar men nu nog altijd actief is. De ex-schepenen Jos De Prins, Rik Jacobs en Albert De Cré hadden hierin een grote verdienste. Het nieuwe chalet en het nieuwe plein werden ingehuldigd met Kalfort-kermis in augustus 1973. Kalfort Sportif was in de regio een begrip geworden en werd als de promotor van het echte liefhebbersvoetbal in Klein-Brabant beschouwd.

In 1974 zorgde het gemeentebestuur ook voor het tweede (oefen)veld achter de Chiro. Van 1972 tot 1983 was Kalfort ook met 2 elftallen actief in Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs. Kalfort Sportif heeft zelfs vanaf 1974 verscheidene jeugdploegen in competitie gehad. De grote stimulerende kracht hiervoor was Ludo Daelemans, goed bijgestaan door een aantal enthousiaste jeugdtrainers (o.a. Etienne Laevaert, François Van Beneden, Walter Kerremans, Achiel De Bruyn, Harry Van Straeten, Frans Peeters, Emiel Meeus). Verscheidene van onze huidige spelers zijn nog actief geweest in deze jeugdploegen. Half de jaren 80 is men gestopt met de jeugdelftallen omdat alle buurtploegen van de Belgische Voetbalbond onze jeugdspelers kwamen weghalen.

In de geschiedenisboeken van Kalfort vindt men ook een verwijzing naar een match tegen de BRT op 26/10/85 met o.a. Etienne Van den Bergh, Marc Uyterhoeven en Leo Hellemans.

Sedert 1992 beschikt Sportif over een volledig nieuw modern chalet met 4 kleedkamers en alle andere nodige voorzieningen. Dankzij de steun van de gemeente kan de voetbalclub ook beschikken over twee mooie terreinen in de Van Kerckhovenstraat.

Geschiedenis SK Daghet

Voetbalclub SK Daghet is in 1953 in het Antwerpse ontstaan. Na een aantal omzwervingen is Daghet in 1977 aan de Veurt in Breendonk gaan spelen. Daar huurden zij een plein en bouwden zij zelf een gezellig chalet. Daghet heeft altijd alles zelf moeten financieren, zonder enige steun van wie dan ook. Zij waren ook steeds actief in hetzelfde verbond als Kalfort Sportif en gekend als een sportieve en goed voetballende ploeg.

Verdere geschiedenis fusieclub Kalfort Daghet

Het laatste afzonderlijke seizoen speelden beide clubs nog samen in de eerste afdeling.

Gezien de evolutie in het voetbal voelden beide clubs in 1999 aan dat er iets moest gebeuren om hun toekomst veilig te stellen. Beide clubs waren wel ieder financiëel gezond, maar vooral op het sportieve vlak bemerkte men toch enige onzekerheid over de nabije toekomst. De besturen van beide clubs kwamen snel tot het besluit dat een volledige fusie wellicht de beste oplossing was. Dit zou zowel op sportief als op bestuurlijk vlak goede toekomstperspectieven bieden.

Zo is bij de start van het seizoen 1999-2000 de fusieclub Kalfort Daghet ontstaan. Alles werd onder één VZW gebracht waarvoor een duidelijke structuur is vastgelegd. Ook op bestuurlijk vlak betekende de fusie dus een versterking voor de club.

Op 1 september 2007 werd de club 50 jaar.
Enkele dagen voordien (22/8/07) had voorzitter Jos Kerremans het getuigschrift ontvangen van provinciegouverneur Paulus waardoor onze vereniging voortaan de titel van Koninlijke mag dragen. Dit jubileum werd met een groot feest op 13/10/07 gevierd waarop zo'n 220 personen aanwezig waren.

Kalfort Daghet

Vital S'jongers

Voorzitter

Anjerstraat 12
2845 Niel
Gsm: 0475642615
Mail Vital

Jan Van Overloop

Secretaris & penningmeester

Schipstraat 36A bus2
2870 Kalfort-Puurs
Gsm: 0473993007
Mail Jan

Marc De Ron

Bestuurder

Schipstraat 50
2870 Kalfort-Puurs
Gsm: 0477355168
Mail Marc

Erik Erkelens

Bestuurder

Kievitlaan 4
2880 Bornem
Gsm: 0475377427
Mail Erik

Ludo Daelemans

Bestuurder

Kloosterbunder 17
2870 Kalfort-Puurs
Tel:038892028
Mail Ludo

Luc Segers

Bestuurder

Molenstraat 68
2870 Puurs
Gsm: 0473531397
Mail Luc

Fangio Vercruysse

Sportief verantwoordelijke

Dendermondsesteenweg 211A
2870 Puurs
Tel: 0498 700383
Mail Fangio

Kalfort Daghet

Wegbeschrijving

Ligging terreinen en chalet: Leopold Van Kerckhovenstraat 62 te Kalfort - Puurs

Route: Vanuit Antwerpen:

Baan A12 Antwerpen - Boom - Brussel nemen
Afrit St Niklaas, richting Puurs
Na ongeveer 2km afrit Kalfort, (op uw linkerkant staat er een grote brandweertoren) slaagt u links af aan de verkeerslichten. 300 meter in deze straat ligt het terrein langs de linkerkant.

Image

Kalfort Daghet

Statuten (Coördinatie december 2011)

De algemene vergadering van 20/08/2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft volledig nieuwe statuten goedgekeurd (zie publicatie in Belgisch Staatsblad van 20 september 2004).

De algemene vergadering van 24/9/2010 heeft dan beslist om artikel 12 + artikel 26 + artikel 35 aan te passen (zie publicatie in Belgisch Staatsblad van 3 december 2010).

De algemene vergadering van 12/12/2011 heeft dan artikel 2 gewijzigd (zie publicatie in Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012).

Hierbij dan de nieuw gecoördineerde versie van de statuten van VZW Kalfort Daghet (ond.nr.0413.301.063).

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Kalfort Daghet vzw

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Schipstraat 36A bus 2, 2870 Kalfort-Puurs en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen, Rechtbank van Koophandel.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft als doel het organiseren en bevorderen van alle activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontspanning in de meest brede zin van het woord.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 7

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een maximale duur van 4 jaar.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeid worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij afwezige van deze laatste door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZVV

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

ARTIKEL 22: Commissarissen

De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering hieromtrent rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. In dit geval kan de algemene vergadering commissarissen benoemen zowel uit haar leden als uit derden.

Zij is evenwel wettelijk verplicht, ingevolge art. 17, § 5 van de huidige wet één of meer commissarissen te benoemen wanneer zij aan twee van de hieronder drie vermelde voorwaarden gezamenlijk voldoet:

a) het equivalent gemiddeld over het jaar van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978

b) in totaal 6.250.000 EUR. aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW

c) een balanstotaal van 3.125.000 EUR.

Zij is eveneens wettelijk verplicht dit te doen indien het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers per jaar het equivalent van 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden krachtens K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978, overschrijdt.

De algemene vergadering is, wanneer zij er wettelijk toe gehouden is commissarissen te benoemen, verplicht deze te benoemen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 24

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten,

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt gehouden in de loop van de maand april.

Dit is dan de gewone algemene vergadering.

ARTIKEL 27

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. Dit is dan een bijzondere algemene vergadering.

ARTIKEL 28

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 29

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 30

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, uitgezonderd in die gevallen door de wet bepaald of door deze statuten expliciet vermeld. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 31: statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 32

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 33

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 36

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 37

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Kalfort Daghet

Fairplay Reglement

Kalfort daghet Voetbalclub

Uittreksel uit onze statuten :
artikel 3 :

De vereniging heeft als doel het organiseren en bevorderen van alle activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontspanning in de meest brede zin van het woord.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Uittreksel uit ons huishoudelijk reglement: artikel 3:

De vereniging werd gesticht met het doel een goede ontspanning aan zijn leden te bieden en dit op zuivere liefhebbersbasis, waarbij de hoogste sportiviteit zal geëist worden. Fair Play is zeer belangrijk

Fair Play :

Zoals vele sporttermen is Fair Play uit Engeland naar hier overgewaaid en betekent “eerlijk spel”.Van Dale heeft op zijn beurt verschillende omschrijvingen voor eerlijk : wars van leugen en bedrog, oprecht, deugdzaam, zich niet vergrijpend aan andermans eigendom, te vertrouwen, gelijk een rechtschapen of betrouwbaar persoon eigen is, fatsoenlijk, behoorlijk, in overeenstemming met iemands eer, zonder leugen of bedrog, naar waarheid, op gepaste, behoorlijke of eervolle wijze.

Een hele boterham dus en voor ons, gewone stervelingen, een onbereikbaar ideale levensvorm.

Maar zonder poging tot eerlijk zijn is onze maatschappij niet leefbaar en kan er evenmin een voetbalwedstrijd worden gespeeld. Fair Play is meer dan het naleven van de regels, het is een vorm van respect voor alles en iedereen waar je mee te maken krijgt bij het spelen van een match. Daarom :

1) Respecteer de club

Je bent pas lid van een club wanneer je het lidgeld betaald hebt. Doe dat op tijd, zo kan je voor elke wedstrijd worden opgeroepen en ben je meteen ook verzekerd voor ongevallen.

Bij aansluiting krijgt een nieuwe speler een kopie van het ethisch charter van KVVA en een kopie van dit Fair Play reglement. Jaarlijks zal dit ook aan alle aangesloten leden medegedeeld worden.

Kan je om een of andere reden niet meevoetballen, verwittig dan tijdig de ploegverantwoordelijke.

Het bestuur en trainers zijn er om alles in goede banen te leiden. Hun beslissingen worden genomen in het belang van de club, met aandacht voor de noden van het individu, maar steeds in overweging met alle problemen en alle nog te nemen maatregelen. Probeer die beslissingen te begrijpen. Heb je verduidelijking nodig, dan kan je altijd terecht bij de individuele bestuursleden of op de vergaderingen van het bestuur.

2) Respecteer je medespelers.

Je wordt normaal gezien altijd opgeroepen te spelen bij hetzelfde team.

Zorg ervoor dat je 22 competitiewedstrijden beschikbaar bent.

Wees tijdig aanwezig op het aangegeven tijdstip van verzamelen.

Samen voorbereiden wakkert het groepsgevoel aan.

Voor een wedstrijd worden gewoonlijk meer dan 11 spelers opgeroepen. Niet iedereen speelt dus alle negentig minuten. De ploegverantwoordelijke wijst de starters en de bankzitters aan. Maar wacht daar niet op : ga af en toe spontaan zelf eens op de bank zitten of laat je tijdens de wedstrijd vervangen.

Om je ploegmakkers te kunnen helpen, moet je daartoe moreel maar vooral fysiek toe in staat zijn.

Volg daarom dan ook regelmatig de trainingen op dinsdag en/of donderdag, je wordt er topfit door.

3) Respecteer je tegenstanders

Bestrijd je tegenstrevers met alle middelen die je ter beschikking hebt. We hebben het over sport, het gaat dus om winnen. Maar waar een winnaar is, daar zijn ook verliezers. Het komt zelfs voor dat je zelf tot het verliezende kamp behoort. Zorg ervoor dat je dat verliezen aanvaardt. Er is niets oneerbaar aan wanneer je er alles aangedaan hebt om de nederlaag te vermijden.

Bedank je tegenstanders na een wedstrijd voor de geleverde sportprestatie.

4) Respecteer de scheidsrechters

Wij weten het allemaal : scheids- en grensrechters zijn een noodzakelijk kwaad. Maar zonder scheidsrechter kan een wedstrijd niet plaatsvinden. Correct of foutief, leg je neer bij een beslissing van de scheidsrechter. Protesteren haalt je alleen maar uit je spel. Bovendien komt een scheidsrechter zelden of nooit terug op zijn beslissing. En leer ook de spelregels van het voetbal.

5) Respecteer de accommodaties

Er liggen voetbalvelden klaar, waaraan hard werd gewerkt zodat je er fatsoenlijk kan op voetballen. Hou het terrein dan ook in orde en breng geen moedwillige beschadigingen aan.

Kleedkamers en douches werden voor en worden na jou gebruikt door andere spelers. Elke speler moet een paar maal per seizoen na wedstrijd of training mee helpen de boel op te kuisen.

Het chalet is een ontmoetingsplaats waar iedereen zich welkom moet voelen. Maak dus niet al te veel lawaai en respecteer het rookverbod. Dit mag je niet beletten om zoveel als mogelijk is te consumeren, het komt de clubkas ten goede.

De helft van de wedstrijden speel je op verplaatsing. Je bent daar dan te gast, gedraag je hoffelijk en respecteer nog meer dan thuis de installaties van de thuisploeg.

Tot slot : wanneer je respect geeft aan anderen, dan krijg je dubbel en dik respect terug.

Kalfort Daghet

Kalfort Daghet Voetbalclub

Koninklijke Kalfort Daghet Vzw
L. Van Kerckhovenstraat 62
2870 Kalfort- Puurs

Contactadres:
Jan Van Overloop
Schipstraat 36 A bus 2
2870 Kalfort - Puurs
Contacteer Jan

De grootste liefhebbersvoetbalclub in Klein Brabant

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.